เงื่อนไขการสมัครนักธุรกิจแอเรีย51

ผู้ขอสมัครนักธุรกิจแอเรีย51 ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ‘ผู้สมัคร’ และ บริษัท แอเรีย ห้า หนึ่ง จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะ เรียกว่า ‘บจก. แอเรีย ห้า หนึ่ง’ กรุณาอ่านข้อความตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียดเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกของท่านเงื่อนไข

1. ผู้สมัคร จะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ตามจริงให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ตัวผู้สมัคร หากตรวจพบว่าข้อมูลของ ผู้สมัครไม่เป็นความจริง บจก. แอเรีย ห้า หนึ่ง จะระงับการใช้งานของผู้สมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครนักธุรกิจแอเรีย51 เพื่อให้ได้สิทธิ มาซึ่งการเป็นนักธุรกิจแอเรีย51 ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้

3. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียน หรือผ่านการใช้งานของเว็บไซต์ของ บจก. แอเรีย ห้า หนึ่ง ทั้งหมดนั้น ผู้สมัคร ยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิของ บจก. แอเรีย ห้า หนึ่ง ซึ่งผู้สมัครต้องอนุญาตให้ บจก. แอเรีย ห้า หนึ่ง ใช้ข้อมูลของผู้สมัคร นักธุรกิจแอเรีย51 ในงานที่เกี่ยวข้องกับ บจก. แอเรีย ห้า หนึ่ง ได้

4. บจก. แอเรีย ห้า หนึ่ง ขอรับรองว่าจะเก็บข้อมูลของผู้สมัครไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด โดยจะมินำไปเปิดเผยที่ใด และ/หรือ เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์ทางด้านอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากจะได้รับหมายศาลหรือหนังสือทางราชการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ บจก. แอเรีย ห้า หนึ่ง

5. ผู้สมัครควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์ บจก. แอเรีย ห้า หนึ่ง โดยเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย ในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกโจรกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากสาเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น บจก. แอเรีย ห้า หนึ่ง ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

6. ผู้สมัครจะต้องรักษารหัสผ่าน หรือชื่อเข้าใช้งานในระบบสมาชิกเป็นความลับ และหากมีผู้อื่นสามารถเข้าใช้จากทางชื่อของผู้สมัคร ได้ บจก. แอเรีย ห้า หนึ่ง จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

7. ห้ามขายสินค้าตัดราคา และ/หรือขายสินค้าต่ำกว่าราคาที่บริษัทฯกำหนด หากพบว่ามีนักธุรกิจแอเรีย51 ได้กระทำการขายสินค้าซึ่งแสดงให้เห็นถึงการขายสินค้าตัดราคา และ/หรือ ขายสินค้าต่ำกว่าราคาที่บริษัทฯกำหนด บริษัทฯจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด โดยเรียกร้องค่าเสียหายตามมูลค่าของธุรกิจอย่างน้อย “20 ล้านบาทต่อกรณี” ที่พิสูจน์ได้ว่ากระทำผิด

8. ผู้สมัครยินยอมให้ บจก. แอเรีย ห้า หนึ่ง ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่ผู้สมัครระบุในการสมัครนักธุรกิจแอเรีย51 หาก บจก. แอเรีย ห้า หนึ่ง ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ท่านให้ไม่ชัดเจน และ/หรือเป็นเท็จทาง บจก. แอเรีย ห้า หนึ่ง มีสิทธิในการยกเลิก นักธุรกิจแอเรีย51 ของผู้สมัครได้ ข้าพเจ้าผู้สมัคร ได้อ่านเงื่อนไขการสมัครแล้วและยินยอมให้ บจก. แอเรีย ห้า หนึ่ง ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่ผู้สมัครระบุในการสมัครนักธุรกิจแอเรีย51 และผู้สมัครตกลงยินยอมผูกพัน ปฏิบัติตามข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง ดังกล่าว รวมทั้งข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ทาง บจก. แอเรีย ห้า หนึ่ง เห็นสมควร

9. ผู้สมัครยินยอมให้ บจก. แอเรีย ห้า หนึ่ง เปิดเผย หรือใช้ข้อมูลผู้สมัครในระบบ สำหรับสมัคร หรือเพื่อการจัดส่งสินค้าได้